Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se Ekocomp s.r.o., IČ60696907, se sídlem Srbská 2741/53, 612 00 Brno, („Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
 2. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a
 3. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti [www.ekocomp.cz] („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností či nikoliv.

Co jsou to osobní údaje

Osobními údaji se rozumí především e-mail, jméno, příjmení, tel. číslo. Jde o informace, které správce získal na základě vyplnění kontaktního formuláře nebo informace, které jste společnosti dobrovolně poskytl/a.

Důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je udělení souhlasu subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a, GDPR
 • Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení odpovědi na poptávku, kterou jste nám zaslali. Poskytnutí osobních údajů je nutné pro náš následný kontakt.
 • Při návštěvě našich Webových stránek může Společnost shromažďovat některé informace, které slouží pro řádný a pohodlný provoz webových stránek. Takto získané informace slouží ke správě a případnému zlepšení Webových stránek.

Poskytování osobních údajů

 • Za určitých okolností může být Společnost povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 • osobní údaje, které o Vás naše Společnost získá mohou být předány propojeným osobám se Společností a případně třetím osobám, které Společnosti pomáhají plnit smluvní povinnosti. Jde například o poskytovatele poštovních a doručovacích služeb nebo externí spolupracovníky, kteří plní smluvní povinnosti společnosti. Dále Společnost může předat osobní údaje správci Webových stránek.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 • právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou Společností zpracovávány;
 • právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
 • právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování Osobních údajů;
 • právo získat Osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 • právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Vaše práva vztahující ke zpracování osobních údajů můžete uplatnit pouze písemně, a to v listinné formě zasláním na adresu sídla naší společnosti. Abychom dodrželi zabezpečení dat našich klientů, je nezbytné, aby byla vaše žádost na uplatnění práva opatřena úředně ověřeným podpisem. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od data přijetí. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení a jeho zdůvodnění vás budeme předem informovat.

Na závěr si vás dovolujeme upozornit, že zjevně nedůvodné či nepřiměřené žádosti na uplatnění práv subjektů máme právo odmítnout či za jejich vyřízení uložit přiměřený poplatek odrážející se v administrativních nákladech spojených s vyřízením této žádosti.

Závěrečná ustanovení

Odesláním kontaktního formuláře, potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a, že je přijímáte v celém rozsahu. Správce je oprávněn podmínky změnit a je povinen novou verzi zveřejnit na Webových stránkách.

Podmínky nabývají účinnosti 14. 12. 2021